ස්වයංක්‍රීය වාරණ සැකසුම් මාර්ගය

  • දුරකථන: 18622499380 (Whatspp / Wechat)
  • දුරකථන: 86-22-58175178
  • විද්යුත් තැපෑල:info@shifengmachinery.com
  • විද්යුත් තැපෑල:sales@shifengmachinery.com
  • එකතු කරන්න: අංක 9, බයෝෂොං පාර, ආර්ථික සංවර්ධනය, ප්‍රදේශය, බයෝඩි දිස්ත්‍රික්කය, ටියැන්ජින්, චීනය